Tikslas ir mastas

Merų paktas yra didžiausias pasaulyje miestų judėjimas klimato ir energetikos veiksmų srityje vietos lygmenyje. Toliau sužinosite daugiau apie šią iniciatyvą ES teritorijoje: jos istoriją, misiją ir viziją bei jos pasiekimų statistiką.

Signatarų vizija

SigningSignatarai pritarė bendrai 2050 m. vizijai: jų teritorijose bus spartinamas išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas, stiprinami jų prisitaikymo prie neišvengiamų klimato kaitos poveikių pajėgumai, o jų piliečiams bus suteikta prieiga prie saugios, tvarios ir įperkamos energijos.

Signatarų įsipareigojimai

Paktą pasirašiusieji miestai įsipareigojo imtis veiksmų siekiant įgyvendinti ES nustatyto 40 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo tikslo iki 2030 m. bei suformuoti bendrą požiūrį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos.

Siekdami paversti savo politinius įsipareigojimus konkrečiomis priemonėmis ir projektais Pakto signatarai prisiėmė atsakomybę per dvejus metus nuo vietos tarybos sprendimo teikti Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planą (SECAP), kuriame bus nurodomi pagrindiniai jų planuojami veiksmai. Plano sudedamosios dalys – pradinis išmetamų teršalų aprašas, skirtas švelninimo veiksmų stebėjimui, bei su klimato kaita susijusios rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimas. Prisitaikymo prie klimato kaitos strategija gali būti SECAP plano dalis arba parengiama ir įtraukiama kaip atskiras planavimo dokumentas. Šis ryžtingas politinis įsipareigojimas – tai ilgalaikio proceso, kurio metu miestai įsipareigoja kas dvejus metus pranešti, kaip vyksta įgyvendinimo procesas, pradžia.